sitemap

Pensionvoorwaarden "op de Smakterheide"
 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.

ARTIKEL 2 - GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de pensionhouder, die deze volmacht aanneemt,
om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder) als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.

ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID
Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor:
schade en/of kosten ten gevolge van:
ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier,
Loopse honden die tijdens het verblijf drachtig worden,
met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet, aan de zijde van de pensionhouder.

ARTIKEL 5 - BETALING
1. De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de pensionhouder of aan een van diens medewerkers.
2. Wordt het dier eerder opgehaald dan na ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
3. De eigenaar is de hiervoor genoemde pensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde pensionkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
4.a. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
b. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
c. Indien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de PTT, of geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.
De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
5. Voor de reservering van een plaats in het pension kunnen door het pension reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.

ARTIKEL 6 - HET AFHALEN VAN HET DIER
1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Alle gereserveerde dagen worden in de vakantieperiode in rekening gebracht.
2. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

ARTIKEL 7 - ANNULERING (tijdens vakantieperiodes)
1. Annulering van een reservering is mogelijk tot vijfenveertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
2. Annulering tussen 30 dagen en 45 dagen, voor ingaan van de overeenkomst 50% van de prijs.
3. Annulering tussen14 dagen en 30 dagen voor het ingaan van de overeenkomst 75% van de prijs.
4. Annulering binnen 14 dagen voor en tijdens het ingaan van de overeenkomst 100% van de prijs.

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS
De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

Klik hier voor het downloaden van deze voorwaarden (pdf-document).

 

 
 

[ 2de Dierenambulance overhandigd. ]
Donderdag 28 mei ’15 heeft Stichting DierenLot de sleutels mogen overhandigen van de nieuwe dierenambulance voor Dierenopvang Smakterheide. In januari kreeg Smakterheide ofwel Dierenambulance Noordelijk Limburg hun 1e DierenLot ambulance en in de tussentijd is er erg veel gebeurd. Vanaf januari rijdt de dierenambulance al in de gemeenten Venray, Bergen, Venlo, Beesel, Peel & Maas en Horst aan de Maas maar vanaf 1 juni komt daar ook de gemeente Deurne nog bij. Een veel te groot gebied om met 1 ambulance goed voor de dieren te kunnen zorgen. Vandaar dat al snel een aanvraag werd gedaan voor een 2e DierenLot dierenambulance. Door een bijdrage van 'Het Waardig Dier' konden wij deze aanvraag ook snel honoreren, Zo'n enthousiaste en actieve club geven we graag een 2e ambulance in bruikleen aldus Stg Dierenlot.


[ Dierenambulance van Stg.Dierenlot ]
Nieuwe Dierenambulance Noordelijk –Limburg overhandigd !Op 14 januari mochten Coen Goumans en Sjef Janssen Bestuur van dierenopvang “Op de Smakterheide”, een nieuwe dierenambulance in ontvangst nemen van Stichting Dierenlot. Deze Stichting zet zich in voor de dieren in nood. Inmiddels rijden er al ruim 80 dierenambulances van Dierenlot door heel Nederland. De Gemeenten Venray /Bergen / Venlo / Beesel / Peel & Maas/ Horst aan de Maas en Deurne hebben zich aangesloten bij Dierenambulance Noordelijk–Limburg. . We zijn blij dat Stichting Dierenlot ons deze compleet nieuwe ingerichte Dierenambulance heeft toegekend. De meldingen kunnen doorgegeven worden aan meldkamer 0478-220800Deze meldkamer stuurt dierenambulance-Noordelijk-Limburg aan.Zij zorgen ervoor dat de zwerfdieren en gewonde dieren worden opgehaald en worden verzorgd. Dit geldt echter alleen voor honden, katten en beschermde diersoorten.Tevens is de Dierenambulance beschikbaar voor particuliere ritten naar o.a. de dierenarts en trimsalons. Op dit moment zijn er 16 vrijwilligers dag en nacht inzetbaar. Er zijn nog enkele vacatures vrij voor vrijwilligers voor de dierenambulance.


 

"op de Smakterheide"

Coen & Trudy
Goumans

Sint Jozeflaan 2
5817 AC Smakt

Tel. : 0478-639062
Fax : 0478-639063

info@smakterheide.nl